Jakie są zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka w sądzie ?

Podczas procesu sądowego strony postępowania popierają swoje twierdzenia stosownymi dowodami. Jednym z nich jest dowód z zeznań świadka. W takim wypadku świadek jest wzywany przez sąd do osobistego stawiennictwa na dany dzień, na który ustalona jest rozprawa. Jeśli świadek poniósł koszty w związku z dojazdem do sądu bądź koniecznością zwolnienia się z pracy, może zażądać ich zwrotu. Jak to zrobić i w jakiej wysokości można ich żądać?

czytaj więcej >

         

Jak usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie cywilnej?

Co do zasady, otrzymując wezwanie do stawienia się w charakterze świadka na rozprawę – mamy obowiązek pojawić się w sądzie i złożyć zeznania. Jednak nie zawsze świadek otrzymawszy wezwanie na rozprawę, jest w stanie pojawić się w dany dzień lub na daną godzinę w sądzie. Okoliczności i powodów nieobecności może być mnóstwo, jednak pamiętać należy, iż w każdym wypadku należy swoją absencję usprawiedliwić, tłumacząc powody niestawiennictwa. Składając takie pismo wyjaśniające i podając powody nieobecności należy zachować zdrowy rozsądek pamiętając, iż zgodnie z art. 214. § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć”.
czytaj więcej >

         

Kto może odmówić zeznań w charakterze świadka w procesie cywilnym ?

Zasadą w procesie cywilnym jest obowiązek złożenia zeznań przez wezwanego w tym celu świadka. Jednakże, ustawodawca przewidział w tym zakresie wyjątek, udzielający prawa do odmowy zeznań określonej grupie osób powołanych w charakterze świadka.
Przepis art. 261 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (w dalszej części zwanej Kodeks postępowania cywilnego) normuje sytuacje, w których określony krąg osób może odmówić złożenia zeznań. Zgodnie z przepisem art. 261§1 Kodeksu postępowania cywilnego prawo do odmowy zeznań przysługuje małżonkom stron, ich wstępnym, zstępnym i rodzeństwu, a także powinowatym w tej samej linii i stopniu.
czytaj więcej >