Czy były mąż może po rozwodzie żądać od byłej żony powrotu do jej nazwiska panieńskiego?

Zgodnie z art. 591 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej w dalszej części artykułu Kodeks rodzinny i opiekuńczy) w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
czytaj więcej >

         

Czy po rozwodzie zasiłek rodzinny Kindergeld pobierany w Niemczech przysługuje nadal dzieciom?

Jeżeli rodzic, który jest zatrudniony w Niemczech spełnia warunki do otrzymywania świadczenia Kindergeld dla swoich dzieci, to w świetle przepisów prawa niemieckiego nie ma znaczenia, czy pozostaje w małżeństwie z matką lub ojcem dzieci. Z reguły kiedy rodzinna zamieszkuje w Polsce zasiłek rodzinny pobiera rodzic pracujący w Niemczech. Jeżeli jednak po rozwodzie lub po rozpadzie nieformalnego związku, świadczenia nie są już przekazywane dzieciom przez rodzica zamieszkującego w Niemczech, matka lub ojciec, który ma meldunek z dziećmi w Polsce może starać się o otrzymywanie tego zasiłku do rąk własnych na terenie Polski. Inaczej mówiąc możliwe jest wystąpienie o otrzymywanie zasiłku Kindergeld przez rodzica zamieszkującego z dziećmi w Polsce w sytuacji, gdy drugi z rodziców przebywa i pracuje legalnie w Niemczech, a nie przekazuje zasiłku dzieciom. Natomiast jeżeli rodzic pracujący w Niemczech i spełniający warunki do otrzymania na dzieci Kindergeld nie stara się o to świadczenie, możliwe jest także wystąpienie przez rodzica zamieszkałego w Polsce z dziećmi o otrzymanie takiego świadczenia. czytaj więcej >

         

Który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew o rozwód składa się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania obojga małżonków, jak również gdy małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu, wówczas sądem wyłącznie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.
Jeżeli pozwany nie będzie miał miejsca zamieszkania, sądem wyłącznie właściwym stanie się sąd miejsca zamieszkania powoda.
Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego Wydział Rodzinny Cywilny. czytaj więcej >

         
Strona 2 z 41234