Przestępstwo „znęcania się” – jakie zachowania mogą zostać uznane za przestępstwo „znęcania się”?

Podczas procesu rozwodowego niejednokrotnie zdarza się, iż jeden z małżonków wysuwa zarzut znęcania się nad nim drugiego małżonka – fizycznego bądź też psychicznego lub też składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa. Kiedy i jakie zachowania mogą zostać uznane za takie przestępstwo? Odpowiedz można znaleźć poniżej, oparto ją w szczególności na analizie orzecznictwa sądowego w takich sprawach.
Zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (w dalszej części artykułu zwanej Kodeks karny): „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
czytaj więcej >

         

Kiedy zachodzi przestępstwo tzw. niealimentacji?

Już na wstępie zaznaczyć należy, iż nie każde zachowanie polegające na nieuiszczaniu alimentów osobie uprawnionej jest od razu przestępstwem – aby przestępstwo niealimentacji zaistniało musi zostać spełnionych kilka warunków.

Zgodnie z art. 209 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (w dalszej części artykułu zwanej Kodeks karny): „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.
czytaj więcej >

         

Który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew o rozwód składa się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania obojga małżonków, jak również gdy małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu, wówczas sądem wyłącznie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.
Jeżeli pozwany nie będzie miał miejsca zamieszkania, sądem wyłącznie właściwym stanie się sąd miejsca zamieszkania powoda.
Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego Wydział Rodzinny Cywilny. czytaj więcej >

         
Strona 3 z 512345