Alimenty po uzyskaniu pełnoletniości przez dziecko do czyich rąk powinny być płatne? Nadal do rąk przedstawiciela ustawowego czy już do rąk dziecka?

Zgodnie z art. 98 §1 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Natomiast art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że „dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania przez nie pełnoletniości. czytaj więcej >

         

Czy po rozwodzie zasiłek rodzinny Kindergeld pobierany w Niemczech przysługuje nadal dzieciom?

Jeżeli rodzic, który jest zatrudniony w Niemczech spełnia warunki do otrzymywania świadczenia Kindergeld dla swoich dzieci, to w świetle przepisów prawa niemieckiego nie ma znaczenia, czy pozostaje w małżeństwie z matką lub ojcem dzieci. Z reguły kiedy rodzinna zamieszkuje w Polsce zasiłek rodzinny pobiera rodzic pracujący w Niemczech. Jeżeli jednak po rozwodzie lub po rozpadzie nieformalnego związku, świadczenia nie są już przekazywane dzieciom przez rodzica zamieszkującego w Niemczech, matka lub ojciec, który ma meldunek z dziećmi w Polsce może starać się o otrzymywanie tego zasiłku do rąk własnych na terenie Polski. Inaczej mówiąc możliwe jest wystąpienie o otrzymywanie zasiłku Kindergeld przez rodzica zamieszkującego z dziećmi w Polsce w sytuacji, gdy drugi z rodziców przebywa i pracuje legalnie w Niemczech, a nie przekazuje zasiłku dzieciom. Natomiast jeżeli rodzic pracujący w Niemczech i spełniający warunki do otrzymania na dzieci Kindergeld nie stara się o to świadczenie, możliwe jest także wystąpienie przez rodzica zamieszkałego w Polsce z dziećmi o otrzymanie takiego świadczenia. czytaj więcej >

         

Kiedy zachodzi przestępstwo tzw. niealimentacji?

Już na wstępie zaznaczyć należy, iż nie każde zachowanie polegające na nieuiszczaniu alimentów osobie uprawnionej jest od razu przestępstwem – aby przestępstwo niealimentacji zaistniało musi zostać spełnionych kilka warunków.

Zgodnie z art. 209 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (w dalszej części artykułu zwanej Kodeks karny): „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.
czytaj więcej >

         
Strona 1 z 212