Alimenty po uzyskaniu pełnoletniości przez dziecko do czyich rąk powinny być płatne? Nadal do rąk przedstawiciela ustawowego czy już do rąk dziecka?

Zgodnie z art. 98 §1 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Natomiast art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że „dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania przez nie pełnoletniości.

W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, zasądzone na rzecz dziecka świadczenie alimentacyjne powinno się płacić wyłącznie do rąk własnych dziecka lub na jego konto osobiste. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie dziecko jest uprawnione do otrzymywania alimentów, natomiast jeśli jest małoletnie musi być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego , którym najczęściej jest jedno z rodziców lub wyznaczony przez sąd opiekun prawny.
Stanowisko wskazane powyżej potwierdził Sąd Najwyższy- Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77 „ W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.
Biorą pod uwagę powyższe, jeśli w trakcie płacenia alimentów dziecko staje się pełnoletnie to należy przekazywać wskazane świadczenie bezpośrednio do rąk dziecka.
Jeśli przedstawiciel ustawowy np. matka nadal chce występować w imieniu dziecka to musi uzyskać od dziecka podpisane pełnomocnictwo do reprezentowania go.