Jak usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie cywilnej?

Co do zasady, otrzymując wezwanie do stawienia się w charakterze świadka na rozprawę – mamy obowiązek pojawić się w sądzie i złożyć zeznania. Jednak nie zawsze świadek otrzymawszy wezwanie na rozprawę, jest w stanie pojawić się w dany dzień lub na daną godzinę w sądzie. Okoliczności i powodów nieobecności może być mnóstwo, jednak pamiętać należy, iż w każdym wypadku należy swoją absencję usprawiedliwić, tłumacząc powody niestawiennictwa. Składając takie pismo wyjaśniające i podając powody nieobecności należy zachować zdrowy rozsądek pamiętając, iż zgodnie z art. 214. § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć”.

Przykładowo, gdy otrzymamy wezwanie z bardzo dużym wyprzedzeniem np. miesięcznym to warto tak pokierować swoje plany, jeśli to możliwe, aby jednak stawić się w sądzie, żeby nie narazić się na zarzut, iż było stosunkowo dużo czasu na zmianę planów.

Co w sytuacji, gdy mamy dawno planowany wyjazd, wykupione wakacje czy dawno planowaną wizytę u lekarza ?

W takim wypadku należy koniecznie napisać pismo wyjaśniające do sądu powołać powody, dla których nie możemy pojawić się na rozprawie załączają w miarę możliwości dokumenty potwierdzające powody naszej absencji jak np. bilet lotniczy, zaświadczenie z przychodni itp.

Z kolei jeśli powodem naszej nieobecności w sądzie jest choroba to wówczas należy przedstawić zaświadczenie od lekarza sądowego, zgodnie z art. 2141. § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego”.

Sytuację taką reguluje ustawa z dnia 15 sierpnia 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 123, poz. 849 z późn. zm.), która stwierdza, iż lekarzem sądowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Na stronach sądów można uzyskać informację o terminach i miejscach przyjmowania lekarzy sądowych w danym okręgu. Z kolei wymagania w sprawie zaświadczenia od lekarza sądowego reguluje Rozporządzenie Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń.

W wyjątkowych, niecierpiących zwłoki sytuacjach, aby usprawiedliwić naszą nieobecność na rozprawie wystarczy zaświadczenie np. o ciąży czy terminie porodu i to zależy tylko od uznania sądu czy takie wyjaśnienia przyjmie bowiem zgodnie z przepisami, zaświadczenie powinien wydać lekarz sądowy.

Pismo wyjaśniające najlepiej wysłać listem poleconym lub złożyć na dzienniku podawczym w sądzie. Jeśli termin do rozprawy jest niedługi, to należy pismo wysłać faksem, ewentualnie zadzwonić do sekretariatu sądu danego wydziału i przekazać informację pracownikowi, aby zrobił notatkę urzędową i przekazał sądowi.

Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego: Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.

  • 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do świadka, który oddalił się bez zezwolenia przewodniczącego”.