Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie takie musi być złożone osobiście przed kierownikiem stanu cywilnego. W oświadczeniu tym rozwiedziony małżonek zaznacza czy chce pozostać przy nazwisku małżonka czy też wraca do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Wskazane oświadczenie to nie może być złożone przed żadną inną instytucją. Zaznaczyć należy ponadto, iż nikt nie może zmusić byłego małżonka do zmiany nazwiska, sąd również nie może tego orzec.
Wskazany 3 miesięczny termin na zmianę nazwiska jest terminem zawitym, nie podlegającym przywróceniu ani przedłużeniu i biegnie on dopiero od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Wcześniejsza próba złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska będzie przedwczesna bowiem wyrok rozwodowy staje się prawomocny, jeśli nie zaskarżono go w części orzekającej rozwód i rozstrzygającej o winie rozkładu pożycia.
Małżonek który nie złożył w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, musi wykazać istnienie innych ważnych przyczyn, uzasadniających zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Nie jest wszakże wykluczone, aby zmiana nastąpiła na nazwisko noszone przed małżeństwem.
Art. 59 przewiduje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński. Jeśli zatem osoba zainteresowana była już zamężna lub żonata i zmieniała uprzednio nazwisko oraz nie powróciła po pierwszym rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem pierwszego małżeństwa, to po drugim rozwodzie powrócić do niego nie może – na skutek upływu po pierwszym rozwodzie trzymiesięcznego terminu.
Po tym trzymiesięcznym terminie można wystąpić o zmianę nazwiska, ale już w trybie administracyjnym, a to wiąże się ze spełnieniem odpowiednich ustawowych przesłanek.