Czy można wznowić postepowanie o rozwód w przedmiocie orzeczenia winy?

Byłeś zaskoczony, że małżonek żąda rozwodu, w rezultacie jednak po mimo szoku, jaki przeżyłeś w tamtym okresie zgodziłeś się na rozwód bez orzekania o winie myśląc, że małżonek żąda rozwodu z powodu rozbieżności Waszych charakterów. Po orzeczeniu rozwodu ku Twojemu zaskoczeniu wyszło na jaw, że małżonek odszedł od Ciebie, gdyż związał się z kochanką lub kochankiem w trakcie trwania Waszego małżeństwa, jednakże wcześniej skrzętnie to ukrywał. W takich okolicznościach możesz żądać wznowienia postepowania o rozwód w przedmiocie ustalenia winy małżonka.

Skargę o wznowienie postępowania o rozwód można złożyć w przypadku, gdy zostały później wykryte takie okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego wadliwe rozstrzygnięcie w przedmiocie winy może być zmienione tylko w drodze wznowienia postępowania, które w części dotyczącej winy rozkładu pożycia małżeńskiego jest dopuszczalne także wtedy, gdy jedno z rozwiedzionych małżonków zawarło nowy związek małżeński (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 12 października 1971 r., III CZP 6/70, OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 117, dopuściła taką możliwość na skutek wniesienia środka odwoławczego).

Skargę o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie 3 miesięcy co do zasady od dnia, w którym dowiedziałeś się o podstawie wznowieni. Nie można żądać wznowienia postępowania po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku, chyba że byłeś pozbawiony możliwości działania lub nie byłeś należycie reprezentowany.

Orzeczenie winy jednego z małżonków jest o tyle istotne, iż ma wpływ na zasądzenie alimentów na rzecz małżonka niewinnego rozpadu małżeństwa.

Ocena, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo (wyrok SN z 7 maja 1998 r., III CKN 186/98, LexPolonica nr 1629648).