Czy były mąż może po rozwodzie żądać od byłej żony powrotu do jej nazwiska panieńskiego?

Zgodnie z art. 591 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej w dalszej części artykułu Kodeks rodzinny i opiekuńczy) w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Uprawnienie przewidziane w art. 591 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ma charakter ściśle osobisty, co oznacza, że tylko uprawniony małżonek może doprowadzić do zmiany nazwiska. Inaczej mówiąc ani sąd ani żaden inny organ nie może zmusić rozwiedzionego małżonka, aby zrealizował przysługujące mu uprawnienie choćby nawet ponosił winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub prezentował wyjątkowo rażący i naganny sposób życia.

Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje (postanowienie SN z 2 lutego 1978 r., IV CZ 11/78; LexPolonica nr 321705).