Który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew o rozwód składa się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.
Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania obojga małżonków, jak również gdy małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu, wówczas sądem wyłącznie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego.
Jeżeli pozwany nie będzie miał miejsca zamieszkania, sądem wyłącznie właściwym stanie się sąd miejsca zamieszkania powoda.
Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego Wydział Rodzinny Cywilny.

Co zrobić gdy nie znamy miejsca zamieszkania małżonka?

W sytuacji, gdy nie znamy miejsca zamieszkania małżonka, pomimo naszych starań o uzyskanie adresu, pozew możemy złożyć do sądu w swoim okręgu, gdzie mieszkamy wnioskując o ustanowienie tzw. kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, zgodnie z art. 144. § 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

Co zrobić gdy małżonkowie przebywają poza granicami Polski ?
Kiedy może być właściwy sąd w Polsce ?

Zgodnie z art. 11031. § 1 kodeksu postępowania cywilnego, sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.
Podkreślić należy, iż jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.