Czy na salę w trakcie rozwodów na salę mają wstęp dzieci (osoby niepełnoletnie) ? Czy dziecko stron może być przesłuchane w charakterze świadka w sprawie rozwodowej ?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie. Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.

Sprawy rozwodowe odbywają się przy drzwiach zamkniętych, a więc w tej sytuacji, dzieci nie mogą przebywać na sali rozpraw.

Czy dziecko może być przesłuchane w charakterze świadka w sprawie rozwodowej ?

Kodeksową zasadą jest, iż małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Zakaz ten ma charakter bezwzględny.
Zaznaczyć należy, iż wyłączenie od przesłuchania w charakterze świadka obejmuje dzieci stron, te biologiczne jak i przysposobione. Nadto w doktrynie podnosi się, iż zakaz obejmujący zakaz przesłuchania zstępnych w charakterze świadków dotyczy zarówno wspólnych dzieci małżonków jak i dalszych wspólnych zstępnych obojga małżonków, jak również dzieci zstępnych każdego z małżonków, którzy nie ukończyli 17 lat.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt III CZP 63/97 stwierdził, iż uregulowany w art. 12 ust. 2 Konwencji z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) obowiązek zapewnienia dziecku możliwości wypowiedzenia się w każdym postępowaniu, które jego dotyczy, nie oznacza przyznania dziecku w sprawie o pozbawienie nad nim władzy rodzicielskiej statusu uczestnika postępowania.

Reasumując, małoletnie dziecko, które nie ukończyło 17 roku życia nie może być przesłuchanie w sprawie rozwodowej jako świadek.
Jednak, co bardzo istotne, przepis nie wyklucza informacyjnego wysłuchania osób objętych zakazem, które mogą być w tym celu wezwane na posiedzenie jawne lub niejawne.