Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne rodzinne majątkowe jak i niemajątkowe. Specyfika tej gałęzi prawa wymaga szczególnej, profesjonalnej opieki prawnika, bowiem są to sprawy o wielkim znaczeniu i najwyższej wagi. W ofercie naszych usług prawnych znajduje się doradztwo oraz reprezentacja w zakresie przedstawionych poniżej spraw rodzinnych.

Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka

Pochodzenie dziecka nie zawsze jest wiadome. Dzieje się tak w przypadku, gdy w akcie urodzenia dziecka nie ma wpisanych rodziców lub gdy pojawiają się wątpliwości co do rodzicielstwa wpisanych tam osób. Uregulowanie tych kwestii jest ważne przede wszystkim ze względu na dobro dziecka, które może od osób ustalonych jako rodzice żądać alimentów. W zakresie spraw związanych z pochodzeniem dziecka zajmujemy się reprezentacją stron w postępowaniach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o uznanie lub unieważnienie uznania dziecka.

Sprawy rodzinne dotyczące adopcji, opieki i kurateli

W sytuacji gdy w rodzinie jest osoba, która nie jest w stanie kierować swoim postepowaniem z powodu zaburzeń psychicznych, w trosce o nią należy wnieść o jej ubezwłasnowolnienie całkowite oraz ustanowienie dla niej opieki. Ubezwłasnowolnienia częściowego i ustanowienia kuratora można żądać, gdy osoba wprawdzie może kierować swoim postępowaniem, ale potrzebna jej do tego pomoc. Warto prawnie zabezpieczyć sytuację takich członków rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Ustanowienie kuratora może okazać się konieczne także dla osoby przebywającej za granicą, która jest stroną postępowania lub dziecka poczętego. Świadczymy także pomoc w zakresie przysposobienia dziecka, doradzamy i wyjaśniamy skutki przysposobienia pełnego, niepełnego i pełnego całkowitego. Przykładowymi rodzajami spraw w zakresie tej tematyki, w których oferujemy pomoc prawną i reprezentację przed sądem to postępowania: o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ustanowienie opiekuna bądź kuratora, o uchylenie opieki bądź kurateli, o zwolnienie z obowiązku objęcia opieką, o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska z reguły przysługuje obojgu rodzicom, jednak istnieją sytuacje, w których sąd może obojgu rodziców lub jednego z nich pozbawić władzy rodzicielskiej lub ją ograniczyć. Niejednokrotnie muszą być ustalone sądownie kontakty z dzieckiem rodzica, z którym ono na co dzień nie przebywa, w szczególności w przypadku rozwodu rodziców. Pełne wsparcie i doradztwo prawne oferujemy m. in. w sprawach o przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka, o wydanie dziecka, o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

Alimenty

Specjalizujemy się także w sprawach o alimenty. Obowiązek alimentacyjny to inaczej obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także w miarę potrzeby środków wychowania. W polskim prawie rodzinnym oprócz obowiązku alimentacji rodziców (a w ich braku dziadków) wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, istnieje także obowiązek alimentacji w stosunku do byłego małżonka (nieuznanego za winnego rozkładowi pożycia), jeśli znajduje się w niedostatku albo rozwód doprowadził do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Osoba pozostająca w niedostatku może żądać alimentów od swoich dzieci i wnuków, w dalszej kolejności swoich rodziców bądź dziadków, a w przypadku ich braku nawet od swojego rodzeństwa. Świadczone przez nas usługi prawne w zakresie obowiązku alimentacyjnego obejmują pomoc prawną i reprezentację przed sądem dotyczących spraw o przyznanie alimentów, o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów, o przyznanie alimentów na rzecz kobiety ciężarnej oraz pokrycie kosztów porodu.

Sięgając do nas po pomoc prawną, mogą Państwo liczyć na pełną dyskrecję, zrozumienie oraz wsparcie. Do wykonywania swojego zawodu dokładamy najwyższej staranności, a nasze zaangażowanie i poświęcony czas skutkują korzystnymi rozwiązaniami dla naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu.