Podział majątku małżeńskiego

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, chyba że przed ślubem została zawarta tzw. intercyza. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich podczas trwania wspólności majątkowej. Podział majątku wspólnego jest możliwy tylko wtedy, gdy wspólność majątkowa ustała. Może się tak zdarzyć nie tylko w wyniku uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód, ale również wskutek zawarcia pomiędzy małżonkami umowy w przedmiocie rozdzielności majątkowej.

Podział majątku małżeńskiego może być przeprowadzony zarówno u notariusza, jak i przed sądem. Trzeba jednak pamiętać, że podział majątku u notariusza jest możliwy tylko wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni co do składu majątku wspólnego, jego wartości oraz oczywiście sposobu jego podziału. Trzeba również pamiętać, że notariusz sporządza jedynie akt notarialny i czuwa, aby nie doszło do naruszenia prawa, jednak nie jest on doradcą, jak w określonej sytuacji powinien wyglądać podział majątku. Do tego niejednokrotnie potrzebna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pozwoli wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron. W zakresie usług prawnych oferujemy opinię prawną dotyczącą kwalifikacji przedmiotów do majątku wspólnego lub osobistego, wypracowanie korzystnych rozwiązań oraz przeprowadzenie ewentualnych negocjacji między (byłymi) małżonkami.

W przypadku sporu co wartości, składników lub sposobu podziału majątku wspólnego konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o podział majątku wspólnego do sądu. Pomoc prawna profesjonalnego pełnomocnika jest konieczna, bowiem sporządzenie wniosku o podział majątku wymaga określenia składu i wartości majątku wspólnego, co niejednokrotnie nie jest oczywiste, przykładowo w sytuacji gdy małżonkowie zakupili mieszkanie częściowo z kredytu, a częściowo z oszczędności zgromadzonych przed ślubem. Oferujemy profesjonalną pomoc w kwalifikowaniu, które przedmioty wchodzą w skład majątku wspólnego i podlegają podziałowi oraz ustaleniu, a także przeprowadzeniu przed sądem środków dowodowych uzasadniających taką kwalifikację. Proponujemy wypracowanie korzystnych rozwiązań dla naszych Klientów, sporządzenie wniosku, w tym ustalenie równych bądź nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny oraz reprezentację przed sądem.

Podział majątku małżeńskiego może również nastąpić w orzeczeniu rozwodowym, jednak tylko wtedy, kiedy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że małżonkowie muszą być zgodni co do podziału majątku. W takim wypadku jeśli kompromis jest wypracowany, sporządzamy i popieramy wniosek o podział majątku w postępowaniu rozwodowym, ewentualnie proponujemy przeprowadzenie negocjacji w tym zakresie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla rozstających się małżonków, bowiem nie generuje dodatkowych późniejszych kosztów przeprowadzenia podziału majątku i osobnego postępowania przed sądem rejonowym.

W sprawach o podział majątku jesteśmy specjalistami, a nasi Klienci mogą liczyć na obsługę prawną najwyższej jakości, dlatego zapraszamy do kontaktu.